เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เจตคติต่อปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นและการปรับตัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ เขตกรุงเทพมหานคร

 

ผู้วิจัย/Authors: อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: เจตคติต่อปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นและการปรับตัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ เขตกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544, 140 หน้า

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติต่อปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นและการปรับตัวของนักเรียนมัธยมตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ เขตกรุงเทพมหานคร ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นและการปรับตัว และความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นและการปรับตัว กับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ และสุ่มอย่างง่าย กลุ่มตัวอย่าง 11 โรงเรียน จำนวน 429 คน โดยส่งแบบสอบถามให้นักเรียนตอบด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 418 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.44 และข้อมูลนำมาวิเคราะห์ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ และการทดสอบไคลแควร์
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
most women cheat women affair married men cheat
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
cheats women cheat infidelity in marriage
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: เจตคติ, ปัญหาสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, วัยรุ่น, นักเรียน, การปรับตัว

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 000134

ISSN/ISBN: 974-17-0504-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์