เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีผผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: วรัฎฐา สวนน้อย

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีผผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544, 110 หน้า

รายละเอียด / Details:

การศึกษาเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท" โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี มีวัถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบรี 3. เพือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษากลุ่มเป้าหมายได้แก่สมาชิกครอบครัวที่มีผู้ป่วยจิตเภทที่เคยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยทำการศึกษาจำนวน 110 ราย และศึกษาในระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2544 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ t-test และ t-test
read go married and want to cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
most women cheat women affair married men cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
cheats read infidelity in marriage
percent of women that cheat link how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: ผู้ป่วยโรคจิต, ผู้ป่วยจิตเภท, จิตเภท, ครอบครัว, การดูแล, การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตจิตเภท, schizophrenia, schizo,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Code: 000132

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์