เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับคุณภาพการบริการพยาบาลในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาสารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: พันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับคุณภาพการบริการพยาบาลในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาสารณสุข

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545 , 141 หน้า.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับคุณภาพการบริการพยาบาลจากการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในหอผู้ป่วย เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วย จำนวน 57 คน และพยาบาลประจำการ จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย และแบบสอบถามการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.96 และ 0.95 ตามลำดับ ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่าง วันที่ 13-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบของแมน-วิทนีย์ การทดสอบค่าที การคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน และการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยส่วนใหญ่รับรู้ว่า ตนเองมีรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ส่วนพยาบาลประจำการส่วนใหญ่รับรู้ว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยมีรูปแบบการบริหารงาน เป็นแบบปปรึกษาหารือ รูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของตนเอง และพยาบาลประจำการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (U=1420.5p-value<.001) คุณภาพบริการพยาบาลจากการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตของพยาบาลประจำการโดยรวม อยู่ในระดับดีถึงดีมาก (ร้อยละ 75.0) รูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ำ กับคุณภาพบริการพยาบาลจากการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตของพยาบาลประจำการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Rs=.296,p-value=.008) ส่วนรูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของตนเอง ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการพยาบาลจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ของพยาบาลประจำการ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิตควรให้ความสำคัญและส่งเสริมให้หัวหน้าหอผู้ป่วยได้มีการแสดงพฤติกรรมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และหัวหน้าหอผู้ป่วยควรได้พัฒนารูปแบบการบริหารงานของตนเอง โดยส่งเสริมให้พยาบาลประจำการได้มีส่วนร่วมในการบริหารอย่างเต็มที่ในทุกๆด้าน ด้านคุณภาพการบริการพยาบาล ผ็บริหารการพยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วย ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในหอผู้ป่วยอย่างทั่วถึงและครอบครุมทุกมาตรฐาน และเป็นแบบอย่างในการศึกษาวิจัย การนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการอบรม/ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และพยาบาลประจำการควาตระหนักถึงคุณภาพการบริการพยาบาลที่ให้กับผู้รับบริการโดยการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพและปรับปรุงคุณภาพการบริการพยาบาลให้ดดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
how to spot a cheater women affair open
wife cheaters go open
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
women looking to cheat site when a husband cheats
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife

Keywords: การบริหาร, การบริหารงานพยาบาล, หอผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, มาตรฐานการพยาบาลจิตเวช, nursing administration, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000130

ISSN/ISBN: 974-367-460-8

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์