เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การวิเคราะห์มโนมติของการเปลี่ยนผ่าน

 

ผู้วิจัย/Authors: พรทิพย์ มาลาธรรม

ชื่อเรื่อง/Title: การวิเคราะห์มโนมติของการเปลี่ยนผ่าน

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิจัยทางการพยาบาล ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2545 หน้า 94-103

รายละเอียด / Details:

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มโนมติของการเปลี่ยนผ่านโดยใช้วิธีวอล์คเกอร์ และเอแวน เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ เพื่อระบุลักษณะที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่าน และกำหนดค่านิยามเชิงมโนมติ และเชิงปฏิบัติการ ในบทความนี้ กรณีตัวอย่างต่างๆ จะช่วยทำให้ความหมายของการเปลี่ยนผ่าน มีความชัดเจนขึ้น ลักษณะที่สำคัญ ของการเปลี่ยนผ่าน คือ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะสมดุลเดิมไปสู่สภาวะสมดุลใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือการจัดการ เพื่อนำไปสู่สภาวะสมดุลอีกครั้ง การเปลี่ยนผ่านมักเกิดภายหลังภาวะวิกฤติในชีวิต หรือความขัดแย้ง อย่างไรก็ตามลักษณะที่สำคัญดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในบริบทที่เป็นพลวัตร พยาบาลสามารถนำมโนมติของการเปลี่ยนผ่านไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนาทฤษฎี และการวิจัยทางการพยาบาลได้
wife cheaters website open
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
most women cheat cheat husband married men cheat
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: การวิเคราะห์มโนมติ, การเปลี่ยนผ่าน, มโนคติ, ภาวะวิกฤต, การพยาบาลจิตเวช, วิกฤต, ขัดแย้ง, วอล์คเกอร์และเอแวน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: สภาการพยาบาล

Code: 000129

ISSN/ISBN: 0859-7685

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ