เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กรอบแนวคิดในการศึกษาครอบครัวไทยที่ดูแลสมาชิกครอบครัวที่ป่วยทางจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: กรอบแนวคิดในการศึกษาครอบครัวไทยที่ดูแลสมาชิกครอบครัวที่ป่วยทางจิต

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิจัยทางการพยาบาล ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2545 หน้า 86-93

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีครอบครัวมีค่อนข้างน้อย งานวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวไทยในการตอบสนองต่อความเครียดในการดูแลผู้ป่วยทางจิตมักจะใช้กรอบแนวคิด ความเครียด และการเผชิญความเครียดในระดับบุคคล บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอตัวอย่างของการใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี Resiliency Model of Family Stress, Adjustment, and Adaptation มาอธิบายการทำหน้าที่ของครอบครัวไทย ทั้งในด้านการวิจัยและการปฏิบัติในคลินิก ตลอดจนนำเสนอข้อจำกัดของการนำทฤษฎีนี้มาใช้ในการศึกษาวิจัย
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
i cheated on my husband now what read i cheated on my
why do husband cheat site when married men cheat
married looking to cheat open how can people cheat

Keywords: การปรับตัว, การเจ็บป่วยทางจิต, การเจ็บป่วยเรื้อรัง, โรคจิต, ครอบครัว, ผู้ป่วยจิตเวช, ความเครียด, เครียด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: สภาการพยาบาล

Code: 000128

ISSN/ISBN: 0859-7685

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ