เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการใช้ศาสนาพุทธดูแลสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: วันดี สุทธรังษี

ชื่อเรื่อง/Title: ประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการใช้ศาสนาพุทธดูแลสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิจัยทางการพยาบาล ปีที่ 6, ฉบับที่1, มกราคม-มีนาคม 2545 หน้า 52-64

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายประสบการณ์การนำศาสนาพุทธมาใช้ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดดยศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับผลของศาสนาพุทธในการดูแลสุขภาพจิต และรูปแบบ/วิธีการนำศาสนาพุทธมาใช้ในการดูแลสุขภาพจิต ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย นักศึกษาจากทุกคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต สัมภาษณ์รายกลุ่มและรายบุคคล ร่วมกับการบันทึกเทป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การนวิเคราะห์เชิงคุณภาพของไลนินเจอร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลเชื่อว่าศาสนาพุทธมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพจิต 3 ด้าน คือ (1) เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น (2) กำลังใจ/พลังใจ และ (3) พึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนำศาสนาพุทธมาใช้ดูแลสุขภาพจิต 2 ลักษณะคือ (1) ใช้หลักคำสอน และ (2) กระทำกิจทางศาสนา อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มผ็ให้ข้อมูลส่วนมากมีการแสวงหาที่พึ่งทางใจโดยการยึดเหนี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับการนำศาสนาพุทธมาใช้ ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สามารถเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป
click here read here what is infidelity
link unfaithful husband why women cheat on husbands
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
how to catch a cheat open married men having affairs
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: ้ศาสนาพุทธ, การดูแลสุขภาพจิต, นักศึกษา, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: สภาการพยาบาล

Code: 000127

ISSN/ISBN: 0859-7685

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ