เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมกล้าแสดงออกของพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

ผู้วิจัย/Authors: ราศี แก้วนพรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมกล้าแสดงออกของพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาล ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2540

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในฝ่ายบริการพยาบาลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2536 จำนวน 280 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจพฤติกรรมกล้าแสดงออกของพยาบาลโดยใช้แนวคิดของอัลลีน ดี แกรมบริล และเคอรีล เอ.ริชเช กัลหลุย จำปาเทศ ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมกล้าแสดงออกของพยาบาลในแต่ละประเภท ประกอบด้วย ประเภทไม่กล้าแสดงออก (Unassertive) ร้อยละ 35.5 ประเภทกล้าแสดงออกที่เหมาะสม (Assertive) ร้อยละ 29.5 ประเภทมีความวิตกกังวล (Anxious-performer) ร้อยละ 20.5 และประเภทไม่สนใจ (Doesn's care) ร้อยละ 14.5 พยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร้อยละ 80.5 มีระดับความไม่สบายใจ หรือความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 94.1 มีระดับความเป็นไปได้ของพฤติกรรมถ้าต้องมีการเผชิญสถานการณ์จริง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง
why most women cheat signs of infidelity
click here cheat on husband what is infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
married looking to cheat open how can people cheat
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: พฤติกรรม, พฤติกรรมกล้าแสดงออก, พยาบาล , โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, พฤติกรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

Code: 000126

ISSN/ISBN: 0125-0078

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ