เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2532-2535

 

ผู้วิจัย/Authors: ปราณี ทู้ไพเราะ

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2532-2535

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2539 หน้า 49-57

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ปปี พ.ศ. 2532-2535 โดยรวบรวมข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จากสถาบันการศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย ที่ผลิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาทางการพยาบาล ลงในแบบบันทึกข้อมูลการวิจัย ซึ่งคณะวิจัยสร้างขึ้น และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และคำนวณค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า มีผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท จำนวนทั้งสิ้น 363 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานวิจัยมากที่สุด คือร้อยละ 26.72 ลักษณะงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย ร้อยละ 65.56 เป็นงานวิจัยทางการพยาบาลทางคลินิกมากที่สุด ร้อยละ 76.86 และพบว่าเป็นสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่มากที่สุดร้อยละ 54.48 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 40.14 และส่วนใหญ่ไม่ได้นำทฤษฎีการพยาบาลมาใช้ ร้อยละ 83.75 แหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยส่วนใหญ่ใช้ทุนส่วนตัวร้อยละ 46.28 วิธีดำเนินการวิจัย พบว่า มีการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 อย่าง มากที่สุดร้อยละ 39.94 และเป็นแบบสอบถาม ร้อยละ 30.30 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ร้อยละ 57.30 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีขนาดมากกว่า 120 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมากที่สุด ร้อยละ 69.15 และเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลมากที่สุด ร้อยละ 78.51 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากที่สุด คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ ร้อยละ 99.45 และพบว่าปีที่มีจำนวนวิทยานิพนธ์มากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2535 มีจำนวน 102 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 28.10
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated femchoice.org dating for married people
my husband cheated on me what do i do trailblz.com my husband is a cheat
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
women cheat on their husbands go why men cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands

Keywords: วิจัย, วิจัยทางการพยาบาล, พยาบาล, การสำรวจ, บัณทิตศึกษา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์

Code: 000125

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ