เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพร้อมในการปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้วิจัย/Authors: ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน

ชื่อเรื่อง/Title: ความพร้อมในการปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2539 หน้า 39-48

รายละเอียด / Details:

งานในฐานะพยาบาลวิชาชีพ โดยศึกษาถึงความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลต่างๆ รวมทั้งความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ และหาความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมกับปัจจัย 3 ประการ คือ ความรู้สึกที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาล อันดับเลือกเข้าเรียนพยาบาล และผลการเรียนในหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2538 ซึ่งกำลังศึกษาในวันสุดท้ายก่อนจะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จำนวน 169 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS PC+ หาค่าร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า X2 ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. บัณฑิตพยาบาลมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ (140 ข้อ) พบว่ามี 122 ข้อที่บัณฑิตพยาบาลมีความพร้อมในระดับมาก 18 ข้อ มีความพร้อมในระดับปานกลาง และไม่พบว่ามีข้อใดที่บัณฑิตพยาบาลมีความพร้อมในระดับน้อย 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมคือ ความรู้สึกที่มีต่อวิชาชีพพยาบาล (a=.05) ส่วนอัดับการเลือกเข้าเรียนพยาบาลและผลการเรียนในหลักสูตร ไม่มีความสัมพันธ์กับความพร้อม
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
how to spot a cheater women affair open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: พยาบาลวิชาชีพ, พยาบาล, ความพร้อม, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์

Code: 000124

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ