เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: จันทรา ธีระสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2542-มกราคม 2543 หน้า 49-58

รายละเอียด / Details:

โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน เป็นโครงการที่ทีมจิตเวชไปให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชและญาติขณะกลับไปอยู่บ้านเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความสามารถดูแลตนเองได้ตามศักยภาพ โครงการนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2541 แต่ยังไม่มีการประเมินผลสำเร็จในด้านต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิจัยครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินยโครงการดังกล่าว ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตโดยใช้รูปแบบประเมิยซิป ผCIPP Mode) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเวชที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ในปีพ.ศ 2541 จำนวน 52 คน ญาติผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 52 คน และผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสัมภ่ษณิเชิงลึก แบบทดสอบ และแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า ด้านบริบท วัตถุประสงค์ ของโครงการนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต รวมทั้งนโยบายการพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติและแผนการปฏิบัติงานจริงมีความสอดคล้องกับแผนงานของโครงการในระดับสูง ด้านปัจจัยเบื้องต้นพบว่าผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานมีความเห็นว่าความพร้อมของปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะสื่องบประมาณ และบุคลากร มีความเพียงพอ และเหมาะสมในการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง กล่าวคือ มีการวางแผนการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ประชุมปรึกษาก่อนออกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และประชุม ปรึกษาหลังกลับจากปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และด้านผลผลิตพบว่า ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ทัศนคติและความสามารถในการดูแลตนเองในระดับสูง สำหรับผู้ปกฺบัติงานทุกคนได้ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานครบถ้วยน ผู้ป่วยและญาติให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชนในรูปแบบการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้สังคมเกิดการยอมรับผู้ป่วยมากขึ้น ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการดูแลผผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
website women that cheat with married men wife cheaters
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
cheaters women who love to cheat all women cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, การประเมินผล, โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน, การพยาบาล ผู้ป่วยโรคจิต ที่บ้าน, โรคจิต, จิตเภท, ชุมชน, การดูแล, nursing care, home health care, psychiatry, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000123

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ