เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การแก้ปัญหาสุขภาพจิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: ถนอมศรี อินทนนท์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การแก้ปัญหาสุขภาพจิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2542-มกราคม 2543 หน้า 37-48

รายละเอียด / Details:

การวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาสุขภาพจิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกสถานที่ศึกษาโดยพิจารณาจากลักษณะชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทสมาชิกชุมชนสามารถให้ข้อมูลได้ ไม่มีอุปสรรคด้านภาษา มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การคมนาคมสะดวก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจ สังเกต สัมภาษณ์เจาะลึกและสนทนากลุ่ม มีผู้ให้ข้อมูลหลัก 16 คน ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลอื่นๆ 44 คน นำข้อมูลที่ได้มาบันทึกและวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม ethnograph 4 ผลการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามชิกชุมชนใช้แก้ปัญหาสุขภาพจิตก็คือ การปรึกษาหมอดู การปฏิบัติศาสนกิจ การปรับตัวเพื่อเผชิญปัญหาการพึ่งพาอำนาจเหนือธรรมชาติ และการใช้ยาแผนโบราณ
My wife cheated on me click all wives cheat
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ้ปัญหาสุขภาพจิต, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ภาคใต้, ชุมชน, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000122

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ