เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

 

ผู้วิจัย/Authors: รัตนา รัตนพิทักษ์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2544 หน้า 61-68

รายละเอียด / Details:

ความเครียดเป็นความรู้สึกคับข้องใจไม่สบายใจเกิดขึ้นได้กับทุกคน รวมทั้งผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก การวิจัยนี้จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจร้อยละของผู้ป่วยที่มีความเครียด ระดับความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในหอผู้ป้วยศัลยกรรมกกระดูกและศัลยกรรมหญิง ซึ่งมีระยะเวลาเตรียมตัวก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดมีทั้งหมด 4 หมวด แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความเครียด และจัดระดับความเครียด รวมทั้งหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างลักษณะประชากรกับความเครียดโดยการทดสอบ Chi-square ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยมีความเครียดร้อยละ 94.1 เมื่อจแนกเป็นระดับความเครียดตามที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เครียดระดับปานกลางร้อยละ 68.6 ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดนั้นพบว่า ผู้ป่วยเครียดในเรื่องการไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัด และผลการรักษามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 82.4 สำหรับลักษณะทางประชากรเช่น เพศ อายุ การศึกษา ไม่เกี่ยวข้องกับความเครียดของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกอย่างชัดเจน การวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่าผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดส่วนใหญ่มีความเครียด ตีระดับความรุนแรงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ซึ่งน่าจะศึกษาในรายละเอียดต่อไป
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
how to catch a cheat open married men having affairs
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ความเครียด, เครียด, ระดับความเครียด, คับข้องใจ, anxious, stress, conflict

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000117

ISSN/ISBN: 0857-3743

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ