เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 

ผู้วิจัย/Authors: พรชัย จูลเมตต์

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

แหล่งที่มา/Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2544 หน้า 32-46

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พาผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ. ชลบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2543 จำนวน 100 ราย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบสอบถามการรับรู้ความเครียดและแบบสอบถามการเผชิญความเครียด การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ผู้ช่วยวิจัย จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง และใช้วิธีการเผชิญความเครียดทั้งสามด้านผสมผสานกัน โดยมีสัดส่วนวิธีการเผชิญความเครียดด้านการจัดการปัญหมากที่สุด รองลงมาคือด้านการแก้ปัญหาทางอ้อมและด้านการจัดการกับอารมณ์น้อยที่สุด ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพยาบาลควรจะได้มีการประเมินระดับความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและช่วยให้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถเผชิญความเครียดได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการบริหารการวิจัยและการจัดการศึกษาพยาบาลต่อไป
free abortion pill read when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women looking to cheat link when a husband cheats
married men affairs go reasons why husbands cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: ความเครียด, เครียด, การเผชิญความเครียด, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem, anxious, coping, stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Code: ้่000116

ISSN/ISBN: 0858-4338

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ