เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการบำบัดทางจิตสังคมในผู้ป่วยภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า(รายงานผู้ป่วย 1 ราย)

 

ผู้วิจัย/Authors: อรวรรณ ลี่ทองอิน

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการบำบัดทางจิตสังคมในผู้ป่วยภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า(รายงานผู้ป่วย 1 ราย)

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2543 หน้า 14-31

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสึกษาผลการบำบัดทางจิตสังคมในผู้ป่วยภาวะวิตกกังวลและซึมเสร้า เป็นการศึกษาเชิงกึ่งปฏิบัติการในผูป่วยนอกหญิง อายุ 35 ปี จำนวน 1 ราย ที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับการบำบัดทางจิตสังคมแบบรายบุคคลจำนวน 7 ครั้ง ทุกวันพุธเวลา 10.00-11.00 น. ด้วยวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การฝึกสมาธิเบื้องต้นและการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ วัดระดับความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของผู้ป่วยก่อนและหลังการบำบัด ด้วยแบบวัความวิตกของวิลเลี่ยม ดับบลิว เค ซุง และแบบสอบถามปัญหาสุขภาพเพื่อตรวจวัดหาโรคซึมเสร้าของดวงใจ กสานติกุล และคณะ ผลการบำบัดพบว่า ผู้ป่วยเข้าใจตนเองมองเห็นเป้าหมายในชีวิตตนเอง ระดับความวิตกกังวลและความซึมเศร้าลดลง
why men have affairs redirect married men who cheat with men
link husband cheated why women cheat on husbands
free abortion pill read when to get abortion
spy phone free download spyware mobile texting spyware
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
most women cheat cheat husband married men cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
lesbian sex stories click sex stories sites
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: การพยาบาลผู้ป่วยภาวะซีมเศร้า, วิตกกังวล, ภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า, การบำบัดจิตสังคม, จิตสังคมบำบัด, psychosocial nursing care, anxiety, depress, depression

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

Code: 000115

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ