เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิผลขององค์การพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิรินภา ชี้ทางให้

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิผลขององค์การพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 17 บับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2545 หน้า 62-76

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและประเมินตัวชี้วัดประสิทฺผลขององค์การพยาบาลโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์การพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จำนวน 20 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า ตัวชี้วัดประสิทธิผลขององค์การพบาบาลที่เสนอโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 136 รายการ และมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลขององค์การพยาบาล 114 รายการ จำแนกเป็น 3 ชุดข้อมูลย่อย คือ 1) รายการตัวชี้วัดประสิทธิผลขององค์การพยาบาลด้านผู้ให้บริการ 59 รายการ จำแนกเป็นกลุ่มตัวชี้วัดได้ 5 กลุ่ม คือ รายการตัวชี้วัดของผู้บริหาร 10 รายการ รายการตัวชี้วัดของพยาบาล 8 รายการ รายการตัวชี้วัดด้านจัดการทรัพยากรมนุษย์ 15 รายการ รายการตัวชี้วัดด้ารพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรทางการพยาบาล 10 รายการ และ รายการตัวชี้วัดด้านการให้การพยาบาล 16 รายการ 2) รายการตัวชี้วัดประสิทธิผลขององค์การพยาบาลด้านการจัดการทางการพยาบาล 39 รายการ จำแนกเป็นกลุ่มตัวชี้วัดได้ 5 กลุ่ม คือ รายการตัวชี้วัดของสภาพแวดล้อมด้านสถานที่ 4 รายการ รายการตัวชี้วัดด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการพยาบาล 6 รายการ รายการตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 รายการ รายการตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการในองค์การพยาบาล 23 รายการ และ รายการตัวชี้วัดด้านงบประมาณ จำนวน 1 รายการ 3) รายการตัวชี้วัดประสิทธิผลขององค์การพยาบาลด้านผู้รับบริการ 16 รายการ จำแนกเป็นกลุ่มตัวชี้วัดได้ 3 กลุ่ม คือ รายการตัวชี้วัดด้านจำนวนผู้รับบริการ 1 รายการ รายการตัวชี้วัดด้านการได้รับการดูแล 6 รายการ และรายการตัวชี้วัดด้านคุณภาพการดูแลทางคลินิค 9 รายการ
My wife cheated on me click here all wives cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
why do husband cheat site when married men cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend

Keywords: ตัวชี้วัด, ประสิทธิผล, องค์การพยาบาล, พยาบาล, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: สภาการพบาบาล วารสารสภาการพยาบาล

Code: 000114

ISSN/ISBN: 1513-1262

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ