เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คุณภาพชีวิตและผลกระทบจากความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็ง

 

ผู้วิจัย/Authors: นิยา สออารีย์

ชื่อเรื่อง/Title: คุณภาพชีวิตและผลกระทบจากความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็ง

แหล่งที่มา/Source: วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 17 บับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2545 หน้า 45-61

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายและอภิปรายถึงคุณภาพชีวิตและผลกระทบจากความเจ็บปวดของผ้ป่วยมะเร็งโดยศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเจ็บปวดที่มารับบริการ ณ. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 16 ราย เป็นผู้ป่วยในจำนวน 14 รายและเป็นผู้ป่วยนอกจำนวน 2 ราย ส่วนใหญ่เป็นมะเร็งในระยะลุกลามและได้รับการบรรเทาปวดด้วยยามอร์ฟีน ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเจ็บปวดหมายถึงการไม่เจ็บปวด ไม่ทรมาน ไม่เจ็บป่วย เป็นโรคที่รักษาได้ ทำกิจวัตรประจำวันได้ มีสุขภาพจิตดีหมอห่วงในภาระหน้าที่ ได้รับการพึ่งพาที่ดี มีครอบครัวที่สมบูรณ์ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจหรือมีที่พึ่งทางจิตวิญาณความเจ็บปวดของผู้เป็นมะเร็ง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ที่ปรากฏให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามโครงสร้างของคุณภาพชีวิต มี 4 ด้านคือ 1) การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย เช่น รับรู้ว่าชีวิตมีแต่ทรุดลง เจ็บปาก เคี้ยวกลืนลำบาก การเคลื่อนไหวลดลง ขับถ่ายลำบาก นอนไม่หลับหรือหลับในช่วงสั้นๆ ไม่มีอารมณ์ทางเพศ ความคิดช้าลงลืมง่าย 2) การเปลี่ยนแปลงด้านจิตอารมณ์ เช่นไม่มีสมาธิ หงุดหงิดง่าย 3) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเศรษฐกิจ เช่น ไม่ได้ทำหน้าที่ตามบทบาทพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้น ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 4) การเปลี่ยนแปลงด้านจิตวิญญาณ ในทางลบ เช่น รู้สึกผิดลดคุณค่าตัวเอง ด้านจิตวิญญาณในทางบวก เช่น เป็นเรื่องของเวรกรรม ให้คุณค่ากับครอบครัวเอาธรรมะเข้าช่วย พบสัจจธรรมของชีวิต อาจกล่าวได้ว่า คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเจ็บปวดเป็นความรู้สึกถึงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจกับชีวิต ที่แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากผลกระทบจากความเจ็บปวด
why men have affairs website married men who cheat with men
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
free abortion pill read when to get abortion
how to spot a cheater women affair open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
cheaters women who love to cheat all women cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: คุณภาพชีวิต, ความเจ็บปวด, ผู้ป่วยมะเร็ง, ปวด, มะเร็ง, การพยาบาลจิตเวช, ผู้ป่วยทางกายเรื้อรัง, ความเจ็บปวด, pain, cancer

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: สภาการพยาบาล วารสารสภาการพยาบาล

Code: 000113

ISSN/ISBN: 1513-1262

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ