เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเป็นบิดามารดาที่กระทำทารุณกรรมต่อบุตรวัยก่อนเรียน

 

ผู้วิจัย/Authors: ราตรี อร่ามศิลป์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเป็นบิดามารดาที่กระทำทารุณกรรมต่อบุตรวัยก่อนเรียน

แหล่งที่มา/Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2544 หน้า 14-23

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีสวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มของการเป็นบิดามารดาที่กระทำทารุณกรรมด้านร่างกายต่อบุตรวัยก่อนเรียน และปัจจัยที่มีต่อแนวโน้มการเป็นบิดามารดาที่กระทำทารุณกรรมด้านร่างกายต่อบุตรวัยก่อนเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ บิดา (จำนวน 69 คน) และมารดา (จำนวน 111 คน) ของเด็กนักเรียนอนุบาลอายุ 3 ปี ถึง 5 ปี 11 เดือน ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลจังหวัดจันทบุรี เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของบิดา/มารดา ด้านบริบทของแหล่งความเครียดและการสนับสนุน ด้านคุณลักษณะทางของเด็ก สามารถร่วมทำนายแนวโน้มการเป็นบิดามารดาที่กระทำทารุณกรรมด้านร่างกายต่อบุตรวัยก่อนเรียน ได้ร้อยละ 37.4 (p<.001) เมื่อพิจารณาตัวแปรทำนายแต่ละตัวพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเป็นบิดามารดาที่กระทำทารุณกรรมด้านร่างกายต่อบุตรวัยก่อนเรียน ได้แก่ การศึกษาของบิดากรือมารดา (B = .22, p<.05) สัมพันธภาพของคู่สมรส (B = .27, p<.001) ประวัติการถูกทารุณกรรมในวัยเด็กของบิดามารดา (B = .20, p<.01) และพื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน (B = .38, p<.05) โดยพื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเป็นบิดามารดาที่กระทำทารุณกรรมด้านร่างกายต่อบุตรก่อนเรียน
why most women cheat signs of infidelity
husbands who cheat click why wifes cheat
married affairs sites online why do wifes cheat
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
wife cheaters infidelity open
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: ทารุณกรรม, เด็ก, ทารุณเด็ก, ท่ารุณ, ทำร้ายร่างกาย, child abuse, abuse, child, สุขภาพจิตเด็ก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Code: ้่000112

ISSN/ISBN: 0858-4338

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ