เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนจากคู่สมรส การเปลี่นยนบทบาทเป็นมารดา และอาการซึมเศร้าภายหลังคลอด

 

ผู้วิจัย/Authors: พรทิพย์ วงศ์วิเศษสิริกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนจากคู่สมรส การเปลี่นยนบทบาทเป็นมารดา และอาการซึมเศร้าภายหลังคลอด

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2543 หน้า 201-211

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจั ยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลแรงสนับสนุนจากคู่สมรส การเปลี่ยนบทบาทเป็นมารดา และอาการซึมเศร้าภายหลังคลอด และศึกษาความสามารถในการทำยานอาการซึมเศร้าภายหลังคลอด ภายใต้กรอบทฤษฏีการเปลี่ยนผ่านของชิคและเมลิส กลุ่มตัวอย่างคือมารดาหลังคลอดปกติ 6 สัปดาห์ซึ่งมาตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระหว่างเดือน พฤษภาคม 2541 ถึงเดือนสิงหาคม 2541 จำนวน 160 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 4 ชุด ไดแก่แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามแรงสนับสนุนจากคู่สมรส แบบสอบถามการเปลี่ยนบทบาทเป็นมารดา แบบสอบถามอาการซึมเศร้าภายหลังคลอด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาการซึมเศร้าภายหลังคลอดร้อยละ 15 รายได้ของครอบครัว การเบิกค่ารักษาพยาบาล จำนวนบุตร ความพึงพอใจในคู่สมรส ประวัติสุขภาพจิตในอดีต และแรงสนับสนุนจากคู่สมรส มีความสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้าภายหลังคลอด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติปัจจัยที่สามารถทำนายอาการซึมเศร้าภายหลังคลอด ได้แก่ การเบิกค่ารักษาพยาบาล ประวัติสุขภาพจิตในอดีต และแรงสนับสนุนจากคู่สมรส โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของอาการซึมเศร้าภายหลังคลอดได้ร้อยละ 16 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2543 ; 6(3) : 201-12.
why men have affairs website married men who cheat with men
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
meet to cheat go why women cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: ซึมเศร้า, ภาวะซึมเศร้า, ซึม, เศร้า, สุขภาพจิต, คู่สมรส, อาการซึมเศร้าหลังคลอด, depress, depress mood, depressive disorder, blue, depression, post partum blue

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Code: 000110

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ