เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

 

ผู้วิจัย/Authors: วันเพ็ญ ยืนยงแสน

ชื่อเรื่อง/Title: การสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

การดูแลผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตที่มีลักษณะรุยแรงและเรื้อรังส่งผลกระทบต่อผู้ดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมเศรษฐกิจ และจิตวิญญาณ ดังนั้นผู้ดูแลจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือขากบุคคลรอบข้าง การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ดูแลมีการปรับตัวต่อผลกระทบจากการดูแลได้อย่างเหมาะสม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ดูแลที่มาส่งหรือมารับยาแทนผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ที่คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระหว่างเดือนเมษายน 2545 ถึงเอนมิถุนายน 2545 จำนวน 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่แบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งดัดแปลงโดย ศิรินภา นันทพงษ์ (2542) และส่วนที่ 3 แหล่งสนับสนุนทางสังคม ซึ่งดัดแปลงโดย ศิรินภา นันทพงษ์ (2542) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 1. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยของการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม อยู่ในระดับสูง การสนับสนุนทางสังคมในแต่ละด้านที่อยู่ในระดับสูง มีดังนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการได้รับความรับใคร่ผูกพัน การได้รับการยอมรับและการเห็นคุณค่าในตนเอง การได้เอื้อประโยชน์หรือช่วยเหลือผู้อื่น และการได้รับความช่วยเหลือแนะนำในด้านต่าง ๆ 2. แหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทได้รับมาก ได้แก่ บุคลากรทางด้านสุขภาพ (ร้อยละ 96.82) เพื่อบ้าน/เพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 87.30) ญาติ (ร้อยละ 85.71) และหน่วยบริการที่จัดให้ในชุมชน (ร้อยละ 84.12) ตามลำดับ ผลการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคจิตเภทตลอดจนการรักษาและการดูแลให้กับแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่สำคัญดังกล่าว เพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ดุแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทได้อย่างเหมาะสม
read go married and want to cheat
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
meet to cheat go why women cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
why do husband cheat link when married men cheat
women looking to cheat link when a husband cheats
married looking to cheat link how can people cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult

Keywords: โรคจิตเภท, โรคจิต, พยาบาลจิตเวช, ญาติ, ครอบครัว, การสนับสนุนทางสังคม, schizophrenia, psychiatry, mental health, family, nurse, social support

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 00011

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย