เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสิทธิภาพการจำแนกผู้ป่วยโดยพยาบาลจำแนกในหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ผู้วิจัย/Authors: สุดาพรรณ ธัญจิรา และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิภาพการจำแนกผู้ป่วยโดยพยาบาลจำแนกในหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2541 หน้า 133-143

รายละเอียด / Details:

เนื่องจากผู้ป่วยที่มาใช้บริการในหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีจำนวนมากขึ้นจนทำให้การบริการล่าช้า ดังนั้นจึงได้มีการริเริ่มทดลองใช้การประเมินเพื่อจแนกผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง โดยพยาบาลจำแนกเป็น 5 ระดับ คือ ภาวะฉุกเฉิน ภาวะรีบด่วน ภาวะเฉียพลัน ภาวะไม่รับด่วน และเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลเพื่อช่วยให้การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสะดวกขึ้น คณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงความถุกต้องแม่นยำของการประเมินและปัจจัยที่อาจมีผลต่อการประเมิน โดยศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มาใช้บริการในหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยอาการสำคัญคือ ปวดท้อง เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ ไข้ และปวดศีรษะ/เวียนศีรษะ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2538 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ 2538 ซึ่งได้รับการประเมินโดยพยาบาลจำแนกจำนวน 26 คนตลอดทั้ง 3 ช่วงเวลาโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาละ 8 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับการประเมินของคณะผู้วิจัย ตามเกณฑ์มาตรฐานว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด ผลการศึกษาจากการประเมินจำนวน 876 ครั้ง พบว่ามีการประเมินตรงตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 74.3 รุนแรงน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 14.4 รุนแรงมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 11.3 สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินพบว่าประสบการณ์ในการทำงานของพยาบาลจแนกและช่วงเวลาที่ประเมินไม่มีความสัมพันธืกับผลการประเมินเพื่อจำแนกประเภทผู้ป่วย มีเพียงปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับความแม่นยำในการประเมินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือกลุ่มอาการสำคัญของการการเจ็บป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มอาการเจ็บหน้าอกมีการประเมินตรงตามเกณฑ์น้อยกว่ากลุ่มอาการอื่นๆ จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ควรมีการจัดทำคู่มือการประเมินเพื่อจำแนกประเภทผู้ป่วยเพื่อช่วยให้การประเมินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
wife cheaters infidelity open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: พยาบาลจำแนก, ระบบจำแนก, พยาบาล, การปฏฺบัติการพยาบาล, ประสิทธภิาพ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 000108

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ