เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์

 

ผู้วิจัย/Authors: ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 11,ฉบับที่ 5, กันยายน-ตุลาคม 2545 หน้า 720

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภาตตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาซึ่งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ที่เข้ารับการอบรมโครงการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นในงานอนามัยเจริญพันธ์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543 จำนวน 1,754 ราย เป็นนักศึกษาชาย 230 คน นักศึกษาหญิง 1,524 คน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชายมีประวัติเคยมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 52.6 อายุต่ำสุดที่มีเพศสัมพันธ์ 9 ปี โดยมีอายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ 16.32 ปี ร้อยละ 81.8 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคนรัก สถานที่ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร้อยละ 91.3 ที่บ้าน/หอพักของตนเองหรือของเพื่อน เหตุผลการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร้อยละ 42.7 เกิดจากความรัก/ใกล้ชิด ร้อยละ 28.2 ความต้องการทางเพศร้อยละ 18.8 ต้องการหาประสบการณ์ ส่วนกลุ่มนักศึกษาหญิงมีประจำเดือนครั้งแรกอายุเฉลี่ย 13.54 ปี เมื่อมีประจำเดือนครั้งแรกร้อยละ 44.1 มีความรู้สึกตกใจ ร้อยละ 43.0 รู้สึกเฉยๆ และร้อยละ 10.3 ไม่รู้ว่าเป็นอะไร กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหญิงร้อยละ 68.8 ไปปรึกษามารดาเมื่อมีประจำเดือนครั้งแรก และมีประวัติเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วร้อยละ 11.5 อายุต่ำสดุที่เคยมีเพศสัมพันธ์ 11 ปี อายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 17.54 ปี โดยมีเพศสัมพนธ์กับคนรักร้อยละ 94.5 ใช้สถานที่บ้าน/หอพักของตนเองหรือเพื่อนร้อยละ 93.7 เหตุผลของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร้อยละ 80.6 เกิดจากความรัก/ใกล้ชิด นักศึกษาหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วมีการตั้งครรภ์ร้อยละ 26.5 และสิ้นสุดลงด้วยการทำแท้งร้อยละ 95.2
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
what is in the abortion pill website the morning after pill
how to spot a cheater women affair open
wife cheaters go open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: พฤติกรรมทางเพศ, พฤติกรรม, อาชีวศึกษา, วัยรุ่น, เพศสัมพันธ์, เพศศึกษา, สุขภาพจิต เพศ, sexual behavior, adolescence, sex

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000118

ISSN/ISBN: 0858-4923

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ