เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความวิตกกังวลของพยาบาลจบใหม่ คุณลักษณะทั่วไปและความสามารถทางคลินิกของพยาบาลพี่เลี้ยงตามความต้องการของพยาบาลจบใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: สายพร รัตนเรืองวัฒนา และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความวิตกกังวลของพยาบาลจบใหม่ คุณลักษณะทั่วไปและความสามารถทางคลินิกของพยาบาลพี่เลี้ยงตามความต้องการของพยาบาลจบใหม่

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2541 หน้า 120-132ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีจุดปรสงค์เพื่อศึกษาความวิตกกังวลของพยาบาลจบใหม่ คุณลักษณะทั่วไป และความสามารถทางคลินิกของพยาบาลพี่เลี้ยงตามความต้องการของพยาบาลจบใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2539 จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 104 คน ทุกคนสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยโดยตอบแบบสอบถามความวิตกกังวลก่อนปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการมีพี่เลี้ยง และคุณลักษณะพี่เลี้ยงตามความต้องการ ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลจบใหม่มีความวิตกกังวลในระดับค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามทุกคนต้องการมีพยาบาลพี่เลี้ยง โดยเลือกคุณสมบัติส่วนบุคคลของพี่เลี้ยงว่าควรเป็นพยาบาลประจำการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ระหว่าง 2-5 ปี และสถานภาพสมรสโสด พยาบาลจบใหม่มีความต้องการพยาบาลพี่เลี้ยงที่มีคุณลักษณะทั่วไปดี และความสามารถในการปฏิบัติงานทางคลินิกในระดับสูง ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปเป็นแนวทางในการคัดเลือกพยาบาลพี่เลี้ยง และปรับปรุงการจัดระบบพยาบาลพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลใหม่ในอนาคต
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
how to cheat on my husband site my wife cheated
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: ความวิตกกังวล, วิตกกังวล, ความสามารถทางคลินิก, พยาบาลพี่เลี้ยง, พยาบาลจบใหม่, พยาบาล, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem, anxiety

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 000107

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ