เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ตรวจสวนหัวใจ

 

ผู้วิจัย/Authors: ทองทิพย์ ดำรงวัฒน

ชื่อเรื่อง/Title: ความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ตรวจสวนหัวใจ

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2 บับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2539 หน้า 44-52

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความวิตกกังวลขณะเผชิญในผู้ป่วยทั้งระยะก่อนและหลังการตรวจสวนหัวใจ ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อระดับความวิตกกังวลขระเผชิญ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคลิ้นหัวใจ จำนวน 60 ราย เลือกตามเกณท์ที่กำหนด ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความวิตกกังวลขณะเผชิญอยู่ในระดับปลานกลางในระยะก่อนการตรวจสวนหัวใจ และมีระดับต่ำในระยะหลังการตรวจสวนหัวใจ แต่ในระยะก่อนการตรวจสวนหัวใจระดับความวิตกกังวลขณะเผชิญโดยรวมสูงกว่าระยะหลังการตรวจสวนหัวใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบว่าเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลขณะเผชิญสูงกว่าเพศชายเล็กน้อยแต่ไม่มีนัยทางสถิติทั้งระยะก่อนและหลังการตรวจสวนหัวใจ ส่วนอายุมีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับระดับความวิตกกังวลขณะเผชิญทั้งในระยะก่อนและหลังการตรวจสวนหัวใจ ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยที่รับการตรวจสวนหัวใจ
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
how to spot a cheater how many people cheat open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend

Keywords: ความวิตกกังวล, ระดับความวิตกกังวล, วิตกกังวล, ผู้ป่วยที่ตรวจสวนหัวใจ, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, level of anxiety anxiety

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Code: 000101

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ