เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: สุมณฑา บุญชัย

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

โรคจิตเภทเป็นโรคทางจิตเวชที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เป็นโรคนี้ โดยเฉพาะในการดำเนินชีวิตประจำวันและการดูแลตนเอง นอกจากนี้ความไม่สามารถปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 49 คน ทำการรวบรวมข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2545 ถึงเดือนเมษายน 2545 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของพวงเพ็ญ เจียมปัญญารัช และคณะ ซึ่งดัดแปลงโดย จันทร์ฉาย เนตรสุวรรณ และสุมณฑา บุญชัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการดูแลตนเองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 89.80 มีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดูแลตนเองเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ดังนี้ ด้านการดูแลความสะอาดของร่างกาย (ร้อยละ 95.92) ด้านอากาศ/อาหาร/น้ำ (ร้อยละ 87.76) ด้านการขับถ่าย (ร้อยละ 81.63) ด้านการพักผ่อนและนันทนาการ (ร้อยละ 75.52) ด้านการรับประทานยาและการจัดการกับอาการต่าง ๆ (ร้อยละ 73.47) และด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (ร้อยละ 67.35) ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า โครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ควรได้รับการส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานของโครงการสู่โรงพยาบาลจิตเวชอื่น ๆ อีกทั้งสมควรพัฒนาขยายกลวิธีที่เหมาะสมในการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองครอบคลุมทุกด้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทสืบไป
read go married and want to cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
married looking to cheat open how can people cheat
my wife cheated now what read women who cheat with married men
looking to cheat click my husband cheated on me
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: พฤติกรรม, โรคจิตเภท, โรคจิต, พฤติกรรม, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์, schizo, schizophrenia, psychiatry, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 00010

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย