เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตและความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาเด็กออทิสติก

 

ผู้วิจัย/Authors: อิชยา เขื่อนมั่น

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตและความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาเด็กออทิสติก

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

การดูแลเด็กออทิสติกมีผลกระทบต่อครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นมารดาทีต้องเผฃิญกับอาการที่ซับซ้อนของเด็กออทิสติก และต้องพัฒนาความสามารถในการดูแลบุตรที่เป็นโรคออทิสติก เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กออทิสติกอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลทำให้มารดา เด็กออทิสติกมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพจิต ความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพี่งพา และความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตและความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาเด็กออทิสติก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือมารดาเด็กออทิสติกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา จำนวน 72 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบวัดสุขภาพจิตของเวทท์ และแวร์ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดยผู้ศึกษา และ 3) แบบวัดความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของโอเรม และผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้งความตรงและความเชื่อมั่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 1. สัดส่วนของมารดาเด็กออทิสติกที่มีภาวะสุขภาพจิตดีเท่ากับมารดาที่มีภาวะสุขภาพจิตไม่ดี 2. มารดาเด็กออทิสติกมีความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาในระดับสูง และ 3. สุขภาพจิตโดยรวมมีความสัมพันธืทางบวกกับความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาเด็กออทิสติกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.46,p<.01) ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิต และความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพี่งพาให้แกมารดาเด็กออทิสติกเพื่อให้มีภาวะสุขภาพจิตที่ดี และสามารถที่จะให้การดูแลเด็กออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
why men have affairs redirect redirect
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
i cheated on my husband now what read i cheated on my
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
percent of women that cheat link how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
horny sex stories read reading sex stories
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: สุขภาพจิต, เด็ก, เด็กออทิสติก, สุขภาพจิต, autistic, autism, mental health, child, child psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียวใหม่

Code: 0001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย