เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจปัญหาของผู้มารับบริการปรึกษาของศูนย์บริการปรึกษา โรงพยาบาลอินทร์บุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: ศูนย์บริการปรึกษาโรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจปัญหาของผู้มารับบริการปรึกษาของศูนย์บริการปรึกษา โรงพยาบาลอินทร์บุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 . หน้า171

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การให้บริการปรึกษาเป็นการให้บริการที่สำคัญที่ช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านสังคมจิตใจควบคู่ไปกับการพยาบาล โรงพยาบาลอินทร์บุรี จึงได้ดำเนินการการให้ปริการปรึกษาในทุกหน่วยงานและมีศูนย์บริการปรึกษาขึ้น โดยลักษณะปัญหาของผู้รับบริการปรึกษามีผลต่อการพัฒนาทักษะของผู้ให้บริการ รูปแบบและระบบการให้บริการปรึกษาจึงได้ทำการวิจัยเรื่อง การสำรวจปัญหาของผู้มารับบริการปรึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะปัญหาของผู้มารับบริการปรึกษา ของศูนญ์บริการปรึกษา โรงพยาบาลอินทร์บุรี สิงห์บุรี ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาที่นำมามากที่สุด ปัญหาสุขภาพอนามัยทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาคือ ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาครอบครัวและปัญหาเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 13.2,7.4,3.8 และ 3.6 ตามลำดับ หลังจากให้บริการปรึกษา พบว่าปัญหาที่แท้จริง คือ ปัญหาสุขภาพจิต คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ ปัญหาสุขภาพอนามัยทั่วไป ปัญหาครอบครัว ปัญหาโรคเอดส์และปัญหาเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 33.2,10.8,8.6 และ 6.6 ตามลำดับ มีความสัมพันธืกันระหว่างปัญหาที่นำมาและปัญหาที่แท้จริง กับคุณลักษณะทางประชากร คือ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ความสัมพันธ์ในครอบครัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แนวทางช่วยเหลือมีความสัมพันธ์กับปัญหาที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัญหาสุขภาพอนามัยทั่วไป การช่วยเหลือที่ให้คือการให้ข้อมูล การให้ระบายความรู้สึก การให้คำแนะนำ คิดเป็นร้อยละ 14.8,8.8,8.4 ตามลำดับ ส่วนปัญหาสุขภาพจิต การช่วยหลือที่ให้คือการให้ระบายความรู้สึก การให้กำลังใจ คิดเป็นร้อยละ 14,12.2 ตามลำดับ
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
wife cheaters website open
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
percent of women that cheat click how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: การพยาบาลจิตเวช, การดูแลจิตใจ, การปรึกษา, ปรึกษา, โรงพยาบาลอินทร์บุรี, couseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000099

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต