เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งกับความพึงพอใจในชีวิต

 

ผู้วิจัย/Authors: ภัคสุภพิชญ์ ศรีกสิพันธุ์, อรสา พันธ์ภักดี, รัตนา มาศเกษม

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งกับความพึงพอใจในชีวิต

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาล ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2535, 57-66

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งกับความพึงพอใจในชีวิต โดยประเมินพฤติกรรมการปรับตัวทั้ง 4 ด้าน ของผู้ป่วยซึ่งประกอบด้วย การปรับตัวด้านสรีรวิทยา และด้านจิตสังคม ซึ่งได้แก่ ด้านอัตมโนทัศน์แห่งตน ด้านบทบาทหน้าที่ ด้านการพึ่งพาตนเองและผู้อื่นของผู้ป่วยมะเร็ง จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาที่แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอกแผนกต่างๆ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2531 จำนวน 86 คน ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวด้านสรีรวิทยาสูงกว่าการปรับตัวด้านจิตสังคม มีผู้ป่วยจำนวนถึงร้อยละ 82 ที่ปรับตัวทางด้านสรีรวิทยาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวในเรื่องการขับถ่ายอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงร้อยละ 93 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอในใจชีวิตของกลุ่มตัวอย่างคือ 7.57 ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ในเรื่องความสัมพันธ์พบว่า ความพึงพอใจในชีวิตสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการปรับตัวทั้ง 4 ด้าน การปรับตัวทางสรีรวิทยา (r = .22, p<0.5) การปรับตัวด้านมโนทัศน์แห่งตน (r = .54, p< .001) ด้านบทบาทหน้าที่ (r = .53, p< .001) ด้านการพึ่งพาตนเองและผู้อื่น (r = .30, p< .01) นอกจากนั้นยังพบว่า การปรับตัวทั้งสี่ด้านมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างมีนัยสำคัญ
why men have affairs website married men who cheat with men
My wife cheated on me click here all wives cheat
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
spy phone apps android go spyware for android phone
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
meet to cheat femchoice.org why women cheat
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: พฤติกรรม, psychiatric nursing, nurse, อัตมโนทัศน์, พฤติกรรมการปรับตัว, พฤติกรรม, การพยาบาล, ปฏิบัติการพยาบาล, กิจกรรมพยาบาล, ผู้ป่วยมะเร็ง, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 128354101003

ISSN/ISBN: 0125-0078

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ