เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของครอบครัวที่ให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์

 

ผู้วิจัย/Authors: วรรณทนา ศุภสีมานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของครอบครัวที่ให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์

แหล่งที่มา/Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2540, 9-18

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาถึงความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของครอบครัวที่ให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มตัวอย่างคือครอบครัวที่ให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 54 ครอบครัว เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างธันวาคม 2538 ถึงเดือนมีนาคม 2539 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความเครียดซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยยึดตามแนวคิดของ Lazarus และ Folkman (1984) และแบบประเมินวิธีการเผชิญความเครียดที่ดัดแปลงจาก เครื่องมือประเมินวิธีการเผชิญความเครียดของ Jalowiec (1979) ตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงโดยนำไปทดลองให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 ราย ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเป็น 0.83 และ 0.91 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ครอบครัวที่ให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์ ประเมินเหตุการณ์โดยรวมว่าก่อให้เกิดความเครียดระดับปานกลาง 2. เหตุการณ์ที่ครอบครัวประเมินว่าทำให้เกิดความเครียด 5 อันดับแรก คือ การที่ครอบครัวต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย, การได้เห็นผู้ป่วยทุกข์ใจวิตกกังวล , การกลัวผู้อื่นรังเกียจถ้าทราบว่าผู้ป่วยเป็นเอดส์, การได้เป็นผู้ป่วยมีอาการของโรค, และการที่ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยๆ เป็นระยะๆ (ค่าเฉลี่ย=3.22,3.09,3.04,2.98,2.91) เป็นต้น 3. วิธีการเผชิญความเครียดเน้นการแก้ปัญหาที่ครอบครัวใช้บ่อย 5 อันดับแรก คือ เชื่อมั่นไว้วางใจในความสามารถในการรักษาของแพทย์, ปรึกษาหารือกันในครอบครัวเกี่ยวกับอาการ การดูแลรักษาผู้ป่วย, พยายามติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับโรค, ขอความช่วยเหลือจากญาติหรือเพื่อนเกี่ยวกับสิ่งของค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือดูแลสมาชิกในครอบครัว, และของความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือสิ่งของจากรัฐบาลหรือจากองค์กรเอกชน (ค่าเฉลี่ย = 3.81,3.52,3.36,3.28,2.37) ตามลำดับ 4. วิธีการเผชิญความเครียดเน้นด้านอารมณ์ที่ครอบครัวใช้บ่อย 5 อันดับแรก คือ สวดมนต์ไหว้พระ, คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากเคราะห์กรรมโชคชะตา, บอกกับตนเองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความจริง, มีความหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้น, และพยายามลืมเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจ (ค่าเฉลี่ย = 3.09,3.07,2.72.,2.63,2.54) ตามลำดับ 5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนวิธีการเผชิญความเครียดเน้นการแก้ปัญหา (ค่าเฉลี่ย = 2.69, SD = 0.84) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนวิธีการเผชิญความเครียดเน้นด้านอารมณ์ (ค่าเฉลี่ย = 1.89, SD =0.64) พยาบาลควรประเมินความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของครอบครัวที่ให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์เพื่อนำมาวางแผนการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาลตลอดจนมีการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเอง สำหรับครอบครัวเหล่านี้
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
meet to cheat femchoice.org why women cheat
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ความเครียด, AIDS, family, HIV, psychology, mental health, stress, ครอบครัว, การเผชิญความเครียด, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Code: 127400502003

ISSN/ISBN: 0858-4338

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ