เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาการเด็กในจังหวัดชลบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: จินตนา วัชรสินธุ์, มณีรัตน์ ภาคธูป

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาการเด็กในจังหวัดชลบุรี

แหล่งที่มา/Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและปัจจัยที่มีผลต่อระดับพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียน ที่มีอายุ 3-5 ปี ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม-วันที่ 1 มิถุนายน 2538 จำนวน 133 คน และผู้ปกครองจำนวน 133 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบพัฒนาการ DDST (Denver Developmental Screening Test) และแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ เด็กก่อนวัยเรียนที่มารดามีปฏิสัมพันธ์กับบุตรต่างกัน มีการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน มีคะแนนพัฒนาการโดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 เด็กก่อนวัยเรียน ที่คลอดต่างกันมีคะแนนพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเคลื่อนไหวต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และเด็กก่อนวัยเรียนที่มารดาอายุต่างกัน รายได้ครอบครัวต่างกัน มีคะแนนพัฒนาการด้านภาษาและการได้ยินต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
link unfaithful husband why women cheat on husbands
My wife cheated on me click here all wives cheat
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
married men affairs go reasons why husbands cheat
horny sex stories read reading sex stories
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: child, development, psychology, mental health, จิตวิทยา, สุขภาพจิตเด็ก, เด็กวัยก่อนเรียน, เด็ก, พัฒนาการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Code: 127390302002

ISSN/ISBN: 0858-4338

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ