เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยทางจิต-สังคมในผู้ชายที่มาขอรับบริการผ่าตัดแปลงเพศ

 

ผู้วิจัย/Authors: นิจวรรณ ไกรสิงห์เดชา

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยทางจิต-สังคมในผู้ชายที่มาขอรับบริการผ่าตัดแปลงเพศ

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2537,62-76

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิต-สังคมในผู้ชายที่มาขอรับบริการผ่าตัดแปลงเพศ กลุ่มประชากรศึกษามีจำนวน 40 คน ซึ่งมารับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคลินิกชลลดา ระหว่างเดือนตุลาคม 2534 มกราคม 2535 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบสำรวจสุขภาพจิต เอส ซี แอล 90 การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยหาค่าร้อยละ, ค่าคะแนนเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบทางสถิติโดยวิธีไค-สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. อายุของประชากรศึกษาอยู่ในช่วง 15-38 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง (นักแสดงระบำ, ทำงานบาร์ ฯลฯ) (ร้อยละ 70.0) ระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 50.0) ระดับอนุปริญญา (ร้อยละ 20.0) และระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 20.0) รายได้ 1,500-10,000 บาทต่อเดือน สถานภาพสมรส โสด (ร้อยละ 90.0) บิดามารดายังมีชีวิตอยู่และอยู่ด้วยกัน เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศชาย (ร้อยละ 87.5) และกับทั้งเพศชายและหญิง (ร้อยละ 10.0) ผู้ที่มาขอรับบริการนั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มรักร่วมเพศ 11 คน กลุ่มมีความต้องการแปลงเพศ (Transsexuals) 13 คน และกลุ่มที่ไม่สามารถจัดอยู่ในประเภทใด 16 คน 2. ปัจจัยทางจิตใจ ซึ่งประกอบด้วย อัตมโนทัศน์, ความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสนใจเรื่องคู่ร่วมเพศพบว่า 2.1 มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา เรื่องอัตมโนทัศน์ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับอวัยวะเพศของตนเองก่อนรับการผ่าตัดแปลงเพศ 2.2 มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .001 เรื่องอัตมโนทัศน์ด้านความสุขความพอใจเกี่ยวกับอัวยวะเพศของตนเองก่อนรับการผ่าตัดแปลงเพศ 2.3 ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสนใจเรื่องคู่ร่วมเพศ 3. ผลสำรวจสุขภาพจิต (แบบ เอส ซีแอล 90) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ 4. ปัจจัยทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย อิทธิพลของสังคมรอบข้าง และทัศนคติต่อสังคม พบว่า 4.1 ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา เรื่องอิทธิพลของสังคมรอบข้าง 4.2 มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .001 เรื่องทัศนคติต่อสังคม
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat with a married woman open infidelity signs
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: ผ่าตัดแปลงเพศ, สุขภาพจิต, ผู้ชาย, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 101372502003

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ