เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคาดหวังในชีวิตของเด็กเร่ร่อน

 

ผู้วิจัย/Authors: สุดา ศาสนัส

ชื่อเรื่อง/Title: ความคาดหวังในชีวิตของเด็กเร่ร่อน

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2537 ,24-37

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ คือ เพศอายุ เวลาที่เร่ร่อนภูมิลำเนา ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางการศึกษากับลักษณะความคาดหวังในชีวิตด้านการศึกษา การประกอบอาชีพครอบครัว สังคมของเด็กเร่ร่อน และรวมทั้งศึกษาถึงแนวโน้มความคาดหวังในชีวิตของเด็กเร่ร่อน ประชากรเป็นเด็กเร่ร่อนในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม spss - x (Statistical Package for Social Science) ผลการวิจัยพบว่า เด็กเร่ร่อนมีแนวโน้มความคาดหวังในชีวิตด้านการศึกษาในระดับต่ำ ร้อยละ 76.0 ระดับปานกลางร้อยละ 20.0 มีแนวโน้มความคาดหวังในชีวิต ด้านการประกอบอาชีพในระดับต่ำร้อยละ 60.0 ระดับปานกลางร้อยละ 40.0 มีแนวโน้มความคาดหวังในชีวิตด้านครอบครัวในระดับปานกลางร้อยละ 24.0 มีแนวโน้มความคาดหวังในชีวิตด้านสังคมในระดับต่ำ 38.0 ระดับปานกลางร้อยละ 36.0 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ กับความคาดหวังในชีวิตของเด็กเร่ร่อน พบว่าองค์ประกอบทางสถานภาพส่วนบุคคลกับความคาดหวังในชีวิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 องค์ประกอบทางสถานภาพด้านเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวของเด็กเร่ร่อนกับความคาดหวังในชีวิต ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาตามภูมิลำเนาพบว่า ความคาดหวังในชีวิตด้านสังคม ระหว่างเด็กเร่ร่อนที่มีภูมิลำเนาในภาคกลางกับภาคเหนือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
why men have affairs website married men who cheat with men
website cheat how often do women cheat on their husbands
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women cheat husband go women who cheat on their husbands
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: ความคาดหวัง, เด็กเร่ร่อน, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, เด็ก, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 101372501022

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ