เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เจตคติต่อการบำบัดรักษาผู้ติดยาบ้าของประชาชนในชุมชนสันติสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: สุเมธ ฉายศิริกุล

ชื่อเรื่อง/Title: เจตคติต่อการบำบัดรักษาผู้ติดยาบ้าของประชาชนในชุมชนสันติสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 88

รายละเอียด / Details:

ปัญหาสำคัญของการบำบัดรักษาผู้ติดยาบ้าในปัจจุบันคือ ผู้สมัครใจรับการรักษาน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้มาก การศึกษานี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อค้นหาสาเหตุดังกล่าวโดยเน้นในเรื่องเจตคดิของประชาชนต่อตัวยาและการบำบัดรักษา โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มในชุมชนสันติสุขซึ่งมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาบ้าอย่างมาก ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นครอบครัวผู้ติดยาบ้า ร้อยละ 30.68 ไม่มีผู้ติดยาบ้าในครอบครัว ร้อยละ 69.32 มีความคิที่ว่าการติดยาบ้าไม่เป็นผลเสียร้ายแรง การเสพยาเป็นครั้งคราวเป็นเรื่องปกติ การติดยาไม่เป็นผลกระทบต่อผู้อื่นและการดูแลครอบครัวตนเองให้ห่างไกลยาบ้าเป็นเรื่องเพียงพอแล้ว ในจำนวนที่สูงอยู่ส่วนใหญ่รู้โทษของยาบ้า สังเกตผู้ติยาบ้าได้ การมีคนในครอบครัวติดยาบ้าเป็นเรื่องน่าอายและสร้างความหนักใจให้ครอบครัว ส่วนในด้านการบำบัดรักษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ติดยาบ้าสามารถเลิกได้ด้วย ตนเองและถ้ามีการปราบปรามอย่างจริงจังจะแก้ปัญหาได้มายาก ในขณะที่ส่วนหนึ่งเห็นว่าผู้ติดยาบ้าและครอบครัวต้องแก้ปัญหาตนเอง การช่วยเหลือผู้ติดยาบ้าเป็นอันตรายต่อตนเอง ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบระหว่างครอบครัวที่มีและไม่มีผู้ติดยาบ้า ได้แก่ การสังเกตคนในครอบครัวว่ามีผู้ติดยาบ้า ผู้ติดยาบ้าและครอบครัวต้องแก้ปัญหาตนเอง และความต้องการสนับสนุนด้านอื่น เช่น การฝึกอาชีพ สรุป การติดยาบ้าและเจตคติของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ติดยาบ้าเข้ารับการรักษา การจัดรูปแบบการรักษาที่เหมาะสมอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้ติดยาบ้าเข้ารับการรักษาถ้าหากยังไม่สามารถเข้าใจธรรมชาติของผู้ติดยาบ้าดีพอ
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
cheaters wife affair read
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
women looking to cheat link when a husband cheats
married looking to cheat open how can people cheat
cheats read infidelity in marriage
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: เจตคติ, ยาบ้า, การบำบัดรักษา, สารเสพติด, ยาเสพติด, สุขภาพจิต, amphetamine

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000185

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต