เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการสันติสุขร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

ผู้วิจัย/Authors: จันทร์เพ็ญ จันทร์กูล

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการสันติสุขร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 85

รายละเอียด / Details:

ปัญหาหนึ่งของการบำบัดรักษาผู้ติดยารูปแบบจิตสังคมบำบัด ได้แก่ ผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลมีน้อยกว่าที่ประมาณการไว้มาก ซึ่งสาเหตุหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจากรูปแบบการจัดกิจกรรม 3 ครั้งต่อสัปดาห์ อาจทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาไม่สะดวกที่จะเดินทางมาสถานพยาบาล กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จึงจัดทำโครงการสันติสุขร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น โดยมีวัตุประสงค์ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาบ้าในชุมชนด้วยรูปแบบจิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยนอกและดำเนินกิจกรรมในด้านอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนปลอดจากยาเสพติด นินการระหว่างมกราคมถึงพฤษภาคม 2545 รวมระยะเวลาบำบัด 4 เดือน การดำเนินการประกอบการประสานกับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาค้นหาผู้ติดยาบ้า ประชาสัมพันธ์และชักจูงให้เข้ารักการบำบัดการให้ความรู้กับอาสาสมัครแระจำหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนในการค้นหาและติกตามผู้ติดยาบ้า โดยความร่วมมือของค่ายวิภาวดีรังสิต บำบัดรักษาในชุมชนและการเยี่ยมบ้านในชุมชน นอกจากนั้น ประธานชุมชนยังได้ดำเนินการปราบปราม จับกุมผู้จำหน่ายยาบ้าในชุมชน ปรับปรุงสภาพชุมชนมิให้มีแหล่งมั่วสุม ผลการดำเนินการ มีผู้ติดยาบ้าสมัครเข้ารับการรักษา 17 ราย และทำให้ชุมชนสันติสุขมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากระดับรุนแรงเป็นเบาบางเมื่อสิ้นสุดโครงการ สรุป การดำเนินโครงการอย่างเข้มแข็งด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย และชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดี
website cheat how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
married looking to cheat link how can people cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable

Keywords: ยาบ้า, ยาเสพติด, โปรแกรมจิตสังคมบำบัด, กาย จิต สังคม, โครงการสันติสุขร่วมใจ, การบำบัด, การรักษา, สารเสพติด, amphetamine, Amphetamine, drug abuse, psychosocial therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000182

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต