เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจรูปแบบการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: ไพลิน ปรัชญคุปต์

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจรูปแบบการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 หน้า 84

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศสำรวจรูปแบบการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น สรุปผลการศึกษา พบว่า (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยเป็นเพศชาย จำนวน 484 คน คิดเป็นร้อยละ 96.8 เพศหญิง จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 อายุส่นใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี จำนวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 รองลงมาอายุ 20-30 ปี จำนวน 125 คนคิดเป็นร้อยละ 25.0 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จำนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 รองลงมาโสด จำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 การศึกษาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา จำนวน 391 คนคิดเป็นร้อยละ 78.2 รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 อาชีพส่วนใหญ่อาชีพทำนา จำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 พฤติกรรมการใช้สารเสพติดพบว่าผู้ป่วยทั้งหมดจะใช้สารเสพติดประเภทยาบ้าโดยใช้วิธีการเสพ และในบางรายจะใช้สารเสพติดประเภทกัญชา ปละดมกาวร่วมด้วย พฤติกรรมการใช้ส่วนใหญ่จะใช้ติดต่อกันเป็นกระจำ จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 รองลงมาจะใช้เป็นระยะๆ จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 หยุดใช้แล้ว จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 กำลังคิดจะหยุดใช้ จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ระยะเวลาในการใช้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ปี ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดคือส่วนใหญ่จะใช้เพื่อช่วยให้ทำงานได้ จำนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาใช้เพื่อการคลายเครียด จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และมีปัญหาครอบครัว จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4
read website married and want to cheat
wife cheaters website open
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women looking to cheat link when a husband cheats
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ยาบ้า, ยาเสพติด, สารเสพติด, amphetamine, Amphetamine, drug abuse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000181

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต