เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการใช้โปรแกรมก่อนการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช.

 

ผู้วิจัย/Authors: ทานตะวัน แย้มบุญเรือง.

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการใช้โปรแกรมก่อนการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช.

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540,

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัวผู้ป่วยก่อนและหลังการใช้โปรแกรมก่อนการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช 13 คู่ ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมก่อนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช โดยใช้แนวคิดและกิจกรรมที่สัเคราะห์จากผลการสัมภาษณ์แนวลึกผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 ท่าน ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมตามโปรแกรมคือ 2 สัปดาห์ รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการบันทึกพฤติกรรมผู้ป่วยและครอบครัวเป็นรายกรณี และรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นคือ แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและแบบวักภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าความเที่ยงคือ .06 และ .91 ตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในโปรแกรมได้ครบเพียง 10 คู่ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการคิดและความรู้สึกของผู้ป่วยเกิดขึ้นเป็นบางราย แต่สำหรับครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชมีความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตและแสดงความพร้อมที่จะปรับตัวเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านได้มากขึ้นทุกคน 2. ความรู้เกี่ยวกับกาดูแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัวผู้ป่วย ภายหลังการใช้โปรแกรมก่อนการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัวผู้ป่วย ภายหลังการใช้โปรแกรมก่อนการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชต่ำกว่าก่อนการใช้โปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
read website married and want to cheat
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
spy phone free download spyware mobile texting spyware
how to cheat on my husband site my wife cheated
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
reasons women cheat click how to cheat on wife
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: โปรแกรมก่อนจำหน่าย, ผู้ป่วยจิตเวช, ครอบครัว, จิตเวช, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, discharge, discharge plan

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Code: 000154

ISSN/ISBN: 974-639-212-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์