เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับยาบ้า ความเชื่ออำนาจด้านสุขภาพกับพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อการใช้ยาบ้าในนักเรียนมัธยมปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: กรเกศ พรหมดี

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับยาบ้า ความเชื่ออำนาจด้านสุขภาพกับพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อการใช้ยาบ้าในนักเรียนมัธยมปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 . หน้า168

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับยาบ้า ทัศนคติเกี่ยวกับยาบ้า ความเชื่ออำนาจด้านสุขภาพกับพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อการใช้ยาบ้าในนักเรียนและหาตัวทำนายพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อการใช้ยาบ้า โดยใช้กรอบแนวคิดจิตสังคม (Psycho-Social Model) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กำลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 240 ราย ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 5 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดความรู้เกี่ยวกับยาบ้า แบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับยาบ้า แบบสอบถามความเชื่ออำนาจด้านสุขภาพ และแบบวัดพฤติกรรมการลดความเสี่ยองต่อการใช้ยาบ้าทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนบี่ยงเบนมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความเชื่ออำนาจผู้อื่น และความเชื่ออำนาจโชคชะตา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดความเสี่ยงต่อการใช้ยาบ้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>.05) 2. ความรู้เกี่ยวกับยาบ้า ทัศนคติเกี่ยวกับยาบ้า ความเชื่ออำนาจภายในตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการลดความเสี่ยงต่อการใช้ยาบ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.21, r=0.33 และ r= 0.28, P<0.001) ตามลำดับ 3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า ตัวทำนายที่สามารถทำนายพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อการใช้ยาบ้าได้ คือ ทัศนคติเกี่ยวกับยาบ้า ความเชื่ออำนาจ ภายในตน ความรู้เกี่ยวกับยาบ้า โดยตัวทำนายนี้ สามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการลดความเสี่ยงต่อการใช้ยาบ้า ไดเร้อยละ 13.66 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนตัวทำนายอื่น ได้แก่ ความเชื่ออำนาจผู้อื่น และความเชื่ออำนาจโชคชะตา ไม่สามารถทำนายพฤติกรรมการลดความเสี่ยงต่อการใช้ยาบ้าได้
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
website women that cheat with married men wife cheaters
free abortion pill read when to get abortion
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
women looking to cheat site when a husband cheats
how to catch a cheat open married men having affairs
married looking to cheat open how can people cheat

Keywords: พฤติกรรม, ทัศนคติ, ความเชื่อ, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, ยาบ้า, นักเรียน, จิตสังคม, สารเสพติด, ยาเสพติด, amphetamine

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000091

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต