เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชนเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม

 

ผู้วิจัย/Authors: รพ. จิตเวชนครพนม

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชนเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 80

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรเครือข่ายในชุมชน 2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตจังหวัดนครพนม 3) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลที่ได้ 1) แผนพัฒนางานสุขภาพจิตระดับจังหวัดนครพนมปี 2544 โดยความร่วมมือขององค์กรหลักได้แก่ สสจ. นครพนม รพ. นครพนม รพ. จิตเวชนครพนม ในด้านต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จทุกแผนงาน/โครงการ ดังรายละเอียดคือ 1.1 แผนงานส่งเสริมสุขภาพจิต - โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนในเมืองน่าอยู่ - โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ก. สัมมนาแกนนำผู้สูงอายุ ข. อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและอาสาสมัคร ค. สัมมนาการขยายเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ง. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและจาริกแสวงบุญ จ. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุตามแนวพุทธศาสตร์ อ. เรณูนคร ฉ. โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ - โครงการรณรงค์เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิต 1.2 แผนงานป้องกันปัญหาสุขภาพจิต - โครงการอบรมการให้บรารคลินิกคลายเครียด - โครงการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย เอ. เรณูนคร - โครงการอบรมการป้องกันและแกก้ไขผู้ติดยาเสพติดสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1.3 แผนงานบำบัดระกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ - โครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อน จ. นครพนม - โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชภาวะวิกฤติในชุมชน (ปลดโซ่ตรวน) ดำเนินการแล้ว 2 จังหวัด คือ นครพนม มุกดาหาร จำนวน 12 ราย - โครงการติดตามผู้ป่วยหลังจำหน่าย - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาจิตสังคมบำบัด จ. นครพนม (matrix program) - โครงการรณรงค์เนื่องในวันอนามัยโลก-ปีแห่งสุขภาพจิต 1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากร - โครงการประชุมวิชาการ เรื่องทำงานให้สนุกและสุขใจ - โครงการเยี่ยมประสานเครือข่ายในชุมชน 2) ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพตามสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่สอดคล้องกับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3) เกิดการประสานความร่วมมือและทำงานในรูปของทีมเครือข่ายชุมชนเกิดเครือข่ายวิทยากรทั้งจังหวัด
website link wife cheaters
My wife cheated on me click here all wives cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
free abortion pill open when to get abortion
looking to cheat click my husband cheated on me
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: สุขภาพจิตชุมชนเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม, สุขภาพจิตชุมชน, สุขภาพจิต, ชุมชน, เครือข่าย, network, psychiatry, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00009

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต