เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของ "ค่ายเยาวชนครอบครัวอบอุ่น" ต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้าในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงชั้นมัธยมศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: วิโรจน์ วงษ์สิริยะเดช

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของ "ค่ายเยาวชนครอบครัวอบอุ่น" ต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้าในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงชั้นมัธยมศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 . หน้า159

รายละเอียด / Details:

บทนำ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าที่ระบาดรุนแรงในสถานศึกษา ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรบุคคล อันเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ การจัดค่ายเยาวชนฯ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่สามารถแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและพฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วม "ค่ายเยาวชนครอบครัวอบอุ่น" และกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมค่ายฯ ผลการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวกับยาบ้าของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติและอยู่ในระดับดีทั้ง 2 กลุ่ม แต่ในด้านเจตคติ และพฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้า พบมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติที่ไม่ดีต่อยาบ้า และพฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้า มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P<0.0001)
read go married and want to cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: ค่าย, ค่ายเยาวชนครอบครัวอบอุ่น, ยาเสพติด, สารเสพติด, ยาบ้า, ค่ายยาเสพติด, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem, amphetamine

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000088

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต