เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดในบทบาท พฤติกรรมเผชิญความเครียด และการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะสุขภาพจิตของสตรีทำงานนอกบ้าน เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: พิมพ์ทอง เจ๊กจันทึก

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดในบทบาท พฤติกรรมเผชิญความเครียด และการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะสุขภาพจิตของสตรีทำงานนอกบ้าน เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 . หน้า158

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตของสตรีที่มำงานนอกบ้าน ขอบเขตในการวิจัยคือ สตรีที่สมรสแล้วและประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสหกิจ พนักงานธนาคาร บริษัท ลูกจ้างบริษัทเอกชน และครู-อาจารย์ โรงเรียนเอกชนให้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้จำนวน 212 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความเครียดในบทบาท แบบวัดการรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม และแบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต (GHQ-30) เครื่องมือดังกล่าวยกเว้นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลได้ผ่านการ ตรวจสอบความเที่ยงตรงและหาความเชื่อถือได้แล้ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 1. สถิติพรรณา ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2. สถิติอ้างอิง ได้แก่ T-test, F-test, (OneWay ANOVA), Chi-Square test, Pearson's Product Moment Correlation, Stepwise Multiple Regression และ Multiple Logistic Regression ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS FOR WINDOWS ผลการศึกษาพบว่า จำนวนรายได้ ความเพียงพอของรายได้มนครอบครัว ความเครียดในบทบาทพฤติกรรมเผชิญความเครียด การได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ของสตรี ได้แก่ ความเพียงพอของรายได้ในครอบครัวและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของสตรี จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตของสตรีโดยเฉพาะทักษะการเผชิญความเครียด
website link wife cheaters
cheaters click here read
my husband cheated femchoice.org dating for married people
why do husband cheat link when married men cheat
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
cheats women cheat infidelity in marriage
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
percent of women that cheat click how to spot a cheater

Keywords: ความเครียด, พฤติกรรม, เครียด, สุขภาพจิต, สตรี, ภาวะสุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, stress, coping stress, behavior, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000087

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต