เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกที่ทีพฤติกรรมดี และพฤติกรรมไม่ดี

 

ผู้วิจัย/Authors: วราภรณ์ แขมมี

ชื่อเรื่อง/Title: เปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกที่ทีพฤติกรรมดี และพฤติกรรมไม่ดี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 . หน้า156

รายละเอียด / Details:

จากการบอกเล่าของผู้ปกครองว่าเด็กออทิสติกมักมีพฤติกรรมไม่ดีขณะที่อยู่บ้าน แต่เมื่ออยู่โรงพยาบาลจะแสดงพฤติกรรมดี ผู้วิจัยได้สังเกตเบื้องต้น พบว่ามีเด็กออทิสติกถึง 19 ราย ในจำนวน 38 ราย มีที่แสดงพฤติกรรมไม่ดีเมื่ออยู่กับผู้ปกครอง จึงสงสัยว่าพฤติกรรมน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเลี้ยงดู 4 รูปแบบได้แก่ การเลี้ยงดูแบบใช้อำนาจนิยม การเลี้ยงดูแบบสมยอม การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยของผู้ปกครอง ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมดี และพฤติกรรมไม่ดีว่าได้รับการเลี้ยงดูแบบใด โดยได้ขอความร่วมมือผู้ปกครองของเด็กออทิสติกที่มีอายุระหว่าง6 ถึง 15 ปี จำนวน 45 คน บันทึกพฤติกรรมเด็ก และขอให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยงดู ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคมอพิวเตอร์ SPSS for Windows เพื่อหาค่าร้อยละของพฤติกรรมเด็ก และค่าร้อยละของรูปแบบการเลี้ยงดูปรากฎผลว่า เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมดี ร้อยละ 51 และส่วนใหญ่ได้รับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ร้อยละ 96 มีเพียงส่วนน้อยที่เลี้ยงดูแบบอำนาจนิยมแบบสมยอม และแบบปล่อยปละละเลย ในปัจจุบันผู้ปกครอง มีความเข้าใจว่าการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเป็นการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง ทำให้เด้กมีพฤติกรรมที่ดี จึงให้การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเป็นส่วนใหญ่ ทั้งกลุ่มที่มีพฤติกรรมดีและพฤติกรรมไม่ดี พบว่าเด็กที่มีพฤติกรรมไม่ดีนอนหลับยาก หรือตื่นนอนกลางดึก (P-value =0.03) เนื่องมาจากเด็กออทิสติกที่นอนหลับยาก หรือตื่นนอนกลางดึก มักถูกพ่อแม่บังคับให้นอนหรืออาจทำโทษ ทำให้เด็กไม่พอใจจึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีให้ปรากฎ การวิจัยจึงสรุปได้ว่าเด็กทั้งสองกลุ่มได้รับการดูแลด้วยรูปแบบที่เหมือนกัน แต่เป็นที่น่าสงสัยว่าความรุนแรงของโรค และระยะเวลาที่ผู้ปกครองพบความผิดปกติ ของเด็กอาจจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของเด็กออทิสติก ซึ่งควรที่จะศึกษาต่อไป
married affairs sites online why do wifes cheat
free abortion pill read when to get abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
spy phone free download spyware mobile texting spyware
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat with a married woman open infidelity signs
reasons women cheat click how to cheat on wife
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
cheaters link all women cheat

Keywords: เด็กออทิสติก, autistic child, รูปแบบการเลี้ยงดู, จิตเวชเด็ก, โรคจิตเด็ก, เด็ก, child, พฤติกรรม, ครอบครัว, สุขภาพจิต, ปัญหาพฤติกรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000085

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต