เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาปรากฎการณ์ความเชื่อเรื่องสุขภาพ กรณีศึกษาเรื่องผีปอบตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นและศูนย์สุขภาพจิตเขต 6

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาปรากฎการณ์ความเชื่อเรื่องสุขภาพ กรณีศึกษาเรื่องผีปอบตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 . หน้า151

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อตอบคำถามการศึกษา คือ เพื่อศึกษาระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ระเบียบวิธีการศึกษา จะเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปรากฏการณ์ในระบบความเชื่อทางด้านสุขภาพของประชาชนที่ศึกษา มีระบบความเชื่อที่เชื่อมโยงกับความเชื่อดั้งเดิมในชุมชน ที่ได้รับการขัดเกลาทางสุงคม (socialization) สืบสานเป็นวัฒนธรรมความเชื่อสืบต่อกันมาเป็นรุ่นๆ ภายในชุมชน โดยมีความเชื่อมโยงประสมประสานกับวัฒนธรรมสังคมภาคอีสาน และเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางสุขภาพในชุมชนที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยชุมชนเองเป็นตัวกระตุ้น ภาพที่ออกมาจึงมีความเชื่อมโยงกันในความเชื่อวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สามารถอธิบายเห็นภาพได้ดีกว่า ตามความเข้าใจของประชาชนเอง และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นการมองทางด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตภายในชุมชน จะมองปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์อุปทานหมู่ (mass hysteria) ที่เป็นผลกระทบจากปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่วิกฤตในปัจจุบันนี้ จากผลการศึกษานี้ทำให้เห็นถึงความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยที่หลากหลาย และ ที่สำคัญคือปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่จะเป็นตัวอธิบายเหตุและผลได้ด้วยตัวของชุมชนเอง ดังนั้นการที่จะเข้าหาชุมชน จำต้องมีมุมมองถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในความเชื่อมโยงกับหลากหลายมุมมอง เพื่อประโยชน์ในการประยุกต์แนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด
husbands who cheat website why wifes cheat
unfaithful spouse unfaithful husband
how to spot a cheater how many people cheat open
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: ผีปอบ, ความเชื่อ, สุขภาพจิต, mass hysteria, อุปทานหมู่, อุปทาน, ระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ , ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000081

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต