เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาระในการดูแลและความผาสุกโดยทั่วไป ของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา

 

ผู้วิจัย/Authors: วิภาวรรณ ชอุ่ม

ชื่อเรื่อง/Title: ภาระในการดูแลและความผาสุกโดยทั่วไป ของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน 2539, หน้า 16-24

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาระในการดูแลและความผาสุกโดยทั่วไป ของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา และแหล่งประโยชน์ในการเผชิญความเครียด เพื่อหาตัวทำนายความผาสุกโดยทั่วไปของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพากลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา ซึ่งมารับบริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จำนวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ภาระในการดูแลน้อย มีระดับทุกข์โศกปานกลางและมีความผาสุกจำนวนเท่ากันคือ ร้อยละ 37 ในระดับทุกข์โศกมาก มีร้อยละ 26 เมื่อนำตัวแปรทั้งมหดเข้าในสมการหุคูณ เพื่อทำนายความผาสุกโดยทั่วไป พบว่าภาระในการดูแลและระยะเวลาในการศึกาสามารถทำนายความผาสุกโดยทั่วไป ได้ร้อยละ 21 และมีนัยสำคัญทางสถิติโดยภาระในการดูแลเป็นตัวทำนายที่ดีที่สุด
click here read here what is infidelity
link husband cheated why women cheat on husbands
cheaters wife affair read
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
free abortion pill open when to get abortion
wife cheaters go open
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
married looking to cheat open how can people cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
why married men have affairs click married men cheat with men

Keywords: ภาระในการดูแล, ความสุข, ผู้ดูแล, ความผาสุก, ผู้สูงอายุ, ความเครียด, สุขภาพจิต, เครียด, stress, happy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 000080

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ