เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลต่อความสามารถในการกระทำกิจวัตรประจำวัน ความผาสุก ภาวะแทรกซ้อน และจำนวนวันที่อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุ ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการพยาบาลที่ได้รับ

 

ผู้วิจัย/Authors: ประคอง อินทรสมบัติ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลต่อความสามารถในการกระทำกิจวัตรประจำวัน ความผาสุก ภาวะแทรกซ้อน และจำนวนวันที่อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุ ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการพยาบาลที่ได้รับ

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน 2539, หน้า 4-14

รายละเอียด / Details:

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ผู้ป่วยสูงอายุและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลต่อความสามารถในการกระทำกิจวัตรประจำวัน ความผาสุก ภาวะแทรกซ้อน และจำนวนวันที่อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุ ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการพยาบาลที่ได้รับ โดยใช้กรอบทฤษฎีของโอเร็มเป็นแนวทางในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยสูงอายุและญาติที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 60 คู่ เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีจำนวนกลุ่มละ 30 คู่ ทั้ง 2 กลุ่มได้รับการพยาบาลตามปกติแต่กลุ่มทดลองได้รับการพยาบาลร่วมกับการให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแล ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและความผาสุกของผู้ป่วย ความพึงพอใจต่อการพยาบาลที่ได้รับของผู้ป่วยและญาติในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการเกิดภาวะแทรกซ้อนและจำนวนวันที่อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน
click here read here what is infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
cheaters wife affair read
website open i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
wife cheaters website open
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: ผู้สูงอายุ, ความผาสุก, ความสุข, กิจวัตรประจำวัน, ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม, ทฤษฎีของโอเร็ม, ปฏิบัติการพยาบาล, กิจกรรมพยาบาล, พยาบาล, โอเร็ม, Orem's theory, orem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 000079

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ