เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่ออาการไม่สุขสบายภาวะอารมณ์ และความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด

 

ผู้วิจัย/Authors: ประคอง อินทรสมบัติ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่ออาการไม่สุขสบายภาวะอารมณ์ และความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2539, หน้า 57-68

รายละเอียด / Details:

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่ออาการไม่สุขสบาย ภาวะอารมณ์ และความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด โดยใช้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มเป็นแนวทางกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่รับรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี คัดเลือกแบบเจาะจงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 54 คน สุ่มเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 27 คน ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับการพยาบาลตามปกติและได้รับเอกสารการดูแลตนเองเมื่อได้รับเคมีบำบัด นอกจากนี้ผู้ป่วยกลุ่มทดลองยังได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการดูแลตนเองจากผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยอาการไม่สุขสบายในวันที่ 2 หลังได้รับเคมีบำบัด และคะแนนเฉลี่ยความพร่องในการดูแลตนเองใน 3 วันแรกหลังได้รับเคมีบำบัด น้อยกว่าผู้ป่วยกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนคะแนนเฉลี่ยอาการไม่สุขสบายในวันแรกและวันที่ 3 หลังได้รับเคมีบำบัด และคะแนนเฉลี่ยภาวะอารมณ์ในวันที่ 1,2และ 3 หลังได้รับเคมีบำบัดของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
website women that cheat with married men wife cheaters
click here cheat on husband what is infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
unfaithful spouse cheat husband
cheaters wife affair read
what is in the abortion pill website the morning after pill
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
most women cheat women affair married men cheat
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ภาวะอารมณ์ , อารมณ์ , การดูแลตนเอง, ผู้ป่วยมะเร็ง, เคมีบำบัด, ดูแลตนเอง, ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม, ปฺบัติการพยาบาล, กิจกรรมพยาบาล, พยาบาล, ทฤษฎีของโอเร็ม, โอเร็ม, Orem's theory, orem, mood, emotion,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 000078b

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ