เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดในบทบาท พฤติกรรมเผชิญความเครียดและการสนับสนุนทางสังคม กับภาวะสุขภาพจิตของสตรีทำงานนอกบ้านเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: พิมพ์ทอง เจ๊กจันทึก

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดในบทบาท พฤติกรรมเผชิญความเครียดและการสนับสนุนทางสังคม กับภาวะสุขภาพจิตของสตรีทำงานนอกบ้านเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ เรื่องความเครียดในบทบาท พฤติกรรมเผชิญความเครียดและการสนับสนุนทางสังคม กับภาวะสุขภาพจิตของสตรีทำงานนอกบ้านเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2542 , 95 หน้า

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตของสตรี ที่ทำงานนอกบ้านขอบเขตในการวิจัย คือ สตรีที่สมรสแล้วและประกอบอาชีพ ซึ่งได้แก่อาชีพราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานธนาคาร บริษัท ลูกจ้างบริษัทเอกชน และครู -อาจารย์ โรงเรียน เอกชน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้จำนวน 212 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความเครียดในบทบาท แบบวัดพฤติกรรมเผชิญความเครียด แบบวัดความรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม และแบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต (GHQ-30) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ยกเว้นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content Validity ) และหาความเชื่อถือได้ (Reliability ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 1) สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) สถิติอ้างอิง ได้แก่ t-test , F-test (One Way ANOVA ), Chi-Square test, Pearson Product Moment Correlation, Stepwise Multiple Regression และ Multiple Logistic Regression ประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS FOR WINDOWS ผลการศึกษา พบว่าจำนวนรายได้ครอบครัวของสตรี และความเพียงพอของรายได้ในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความเครียดในบทบาทมีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญสถิติ โดยสตรีที่มีความเครียดในบทบาทน้อยจะมีวุขภาพจิตดีกว่า สตรีที่มีความเครียดในบทบาทมากกว่า พฤติกรรมการเผชิญความเครียด มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยสตรีที่มีพฤติกรรมเผชิญความเครียดได้มากจะมีสุขภาพจิตดีกว่า สตรีที่มีพฤติกรรมเผชิญความเครียดได้น้อยกว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของสตรี มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยสตรีที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากมีสุขภาพจิตดีกว่า สตรีที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่น้อยกว่า และพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตของสตรี ได้แก่ ความเพียงพอของรายได้ในครอบครัวและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของสตรี ผลการวิจัยทำให้ได้แนวทางในการส่เสริมสุขภาพจิตของสตรีโดยเฉพาะทักาะการเผชิญความเครียด
husbands who cheat website why wifes cheat
link how many guys cheat why women cheat on husbands
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: ความเครียด, สุขภาพจิต, ความเครียด, สตรีทำงานนอกบ้าน, พฤติกรรมเผชิญความเครียด, การสนับสนุนทางสังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000077b

ISSN/ISBN: 974-293-103-8

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์