เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งศีระษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา

 

ผู้วิจัย/Authors: ดรุณี ชุณหวัต

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งศีระษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2539, หน้า 31-44

รายละเอียด / Details:

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่า และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักาโดยใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็มเป็นแนวทางในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ที่ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 60 คน ผู้ป่วย 30 คนแรกถูกจัดอยู่ในกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการพยาบาลตามปกติ และผู้ป่วยอีก 30 คน ถัดมาถูกจัดอยู่ในกลุ่มทดลองซึ่งใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองนอกเหนือจากการพยาบาลตามปกติ การเก็บข้อมูลกระทำ 2 ครั้งคือ ในระหว่างที่ได้รับรังสีรักษา และ 2 วันก่อนสิ้นสุดรังสีรักษา ผลการวิจัยพบว่าในระหว่างที่ได้รับรังสีรักษาผู้ป่วยในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกมีคุณค่าและความสามารถในการดูแลตนเองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P<0.01 และ P<0.05 ตามลำดับ แต่ในระยะก่อนสิ้นสุดรังสีรักษา กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกมีคุณค่าและความสามรถในการดูแลตนเองไม่แตกต่างกันสำหรับอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการได้รับรังสีรักษาของทั้งสองกลุ่มมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือมีอาการปากแห้ง เจ็บคอ กลืนอาหารลำบากอย่างไรก็ตามผู้ป่วยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการที่มีกลุ่มในลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีและได้รับประโยชน์เมื่อเข้าประชุมกลุ่ม
click here catch a cheater what is infidelity
husbands who cheat website why wifes cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
spy phone free download android spy apps free texting spyware
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
percent of women that cheat link how to spot a cheater
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: กลุ่มช่วยเหลือตนเอง, ความรู้สึกมีคุณค่า, มะเร็ง, รังสีรักษา, ทฤษฎีของโอเร็ม, ปฏิบัติการพยาบาล, กิจกรรมพยาบาล, พยาบาล, ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม, โอเร็ม, Orem's theory, orem, group, self help group, self esteem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 000077

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ