เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาพฤติกรรมและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4 ภาค

 

ผู้วิจัย/Authors: ธีรภา เกษประดิษฐ์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาพฤติกรรมและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4 ภาค

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ เรื่องปัญหาพฤติกรรมและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4 ภาค ปี 2544 , 124 หน้า

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้เป็นการสึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานปัญหาพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนในสถานพินิจ ซึ่งได้ทำการศึกษาในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4 แห่งในจำนวน 1,170 คน 84 % เก้บข้อมูลโดยการจัดอบรมแบบสำรวจพฤติกรรมให้กับผู้ดูแลเด็ก/ครู ซึ่งเปรียบเหมือนกับผู้ปกครอง และหลังจากนั้น 1 เดือน สถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชนรวบรวมเก็บส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2544 ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ chi-square จากผลการศึกาาพบว่า ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเป็นชาย 90.7% อายุ 15-18 ปี 91.5% การศึกษาระดับประถมศึกษา 48.9% ระดับมัธยมศึกาา 45.8% สถานภาพครอบครัวบิดามารดา ยังคงอยู่ด้วยกัน บิดามารดามีอาชีพรับจ้าง คดีที่ถูกจับคือคดียาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมที่พบเมื่อเมื่อเทียบในรายภาคจะพบภาคเหนือ เด็กจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวสูงสุด 65.4% รองลงมาปัญหาทางเพศ 58.8% ภาคกลางปัญหาพฤติกรรมที่สูงสุดคือพฤติกรรมก้าวร้าว 53.8% รองลงมาปัญหาทางเพศ 50.4% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัญหาพฤติกรรมปัญหาทางเพศเป็นอันดับหนึ่ง 64.1% รองลงมาคือปัญหาพฤติกรรมเกเร/กระทำผิดกฎระเบียบ ภาคใต้ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวสูงที่สุด 55.9% รองลงมาปัญหาพฤติกรรมทางเพศ 52.0% ระดับความรุนแรงพบว่าภาคเหนือในระดับที่ต้องให้การรักษา 81.8% ภาคใต้ 69.0% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 66.0% ภาคกลาง 62.4% ในผู้หญิงจะพบความรุนแรงของปัญหาที่ผิดปกติภาคกลาง 79.2% รองลงมาคือภาคเหนือ 68.4% ระดับความคิดเห็นของผู้ดูแล/ครูอยู่ในระดับที่เห็นด้วยกับระบบการดูแลในสภาพรวมเกิน 50% ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าปัญหาพฤติกรรมเด็กและความรุนแรงของปัญหาในสถานพินิจคุใครองเด็กและเยาวชนในแต่ละภาคมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นซึ่งควรได้รับการแก้ไข ป้องกัน และหน่วยงานในระดับสูง ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
website women that cheat with married men wife cheaters
read go married and want to cheat
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands

Keywords: พฤติกรรมเด็ก, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก, คดียาเสพติด , ยาเสพติด, ปัญหาสุขภาพจิต, พฤติกรรมก้าวร้าว, ก้าวร้าว, พฤติกรรม, เยาวชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 000075b

ISSN/ISBN: 974-03-0984-4

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์