เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คุณภาพการนอนหลับและสิ่งรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ผู้วิจัย/Authors: พรรณวดี พุธวัฒนะ

ชื่อเรื่อง/Title: คุณภาพการนอนหลับและสิ่งรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2, ฉบับที่ 2,พฤษภาคม-สิงหาคม 2539, หน้า 5-20

รายละเอียด / Details:

การนอนหลับมีความสำคัญกับบุคคลทั้งในเวลาปกติและเจ็บป่วย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคุณภาพการนอนหลับ เปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยในแต่ละระยะของการผ่าตัดศึกษาสิ่งรบกวนการนอนหลับและวิธีการที่ผู้ป่วยจัดการกับปัญหาการนอนหลับ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับและสิ่งรบกวนการนอนหลับ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป ออร์โทปิดิกส์ และ นรีเวชวิทยา ในโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 121 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบวัดคุณภาพการนอกนหลับที่ศิวาภรณ์ โกศล แปลและดัดแปลงจากแบบวัดคุณภาพการนอนหลับของเวอร์แรนและสไนเดอร์-ฮาลเพิร์น (VSH Sleep Scale) และแบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งรบกวนการนอนหลับ ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพการนอนหลับในระยะหลังผ่าตัดต่ำกว่าระยะก่อนผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.005) แต่ไม่พบความแตกต่างของคุณภาพการนอนหลับในระยะหลังผ่าตัดในวันที่ 1 และ 3 (P>0.05) สิ่งที่รบกวนการนอนหลับมากที่สุด ได้แก่ ความปวดแผลผ่าตัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้วิธีการพิเศษใด ๆ จัดการกับปัญหาการนอนหลับ สิ่งที่รบกวนการนอนหลับหลายประการมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพการนอนหลับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) ทั้งในวันที่ 1 และวันที่ 3 หลังผ่าตัด
how to spot a cheater how many people cheat open
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
married men affairs go reasons why husbands cheat
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
why married men have affairs click married men cheat with men

Keywords: คุณภาพการนอน, สิ่งรบกวนการนอนหลับ, หลังผ่าตัด, นอนหลับ, ความเจ็ปปวด, ภาวะปวด, sleep, pain

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 000075

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ