เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความต้องการและการตอบสนองความต้องการที่ได้รับของครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย ไอซียู โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ผู้วิจัย/Authors: สุภารัตน์ ไวยชีตา

ชื่อเรื่อง/Title: ความต้องการและการตอบสนองความต้องการที่ได้รับของครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย ไอซียู โรงพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2542, หน้า 186-200.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้อกงาร และการตอบสนองความต้องการที่ได้รับของครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยไอซียู และเปรียบเทียบความต้องการ และการตอบสนองความต้อกงารที่ครอบครัวได้รับและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างเป็นครอบครัวผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 100 ราย โดยเลือกแบบเฉาพเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลที่ประกอบด้วยลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามความต้องการ และการตอบสนองที่ครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตได้รับ โดยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของมอลเตอร์ (1979) และมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.94 ผลการนวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. มั่นใจว่าผู้ป่วยจะไดรับการดูแลอย่างดีที่สุด 2. รู้สึกมีความหวัง 3. ทราบการทำนายโรค 4. ทราบแผนการรักษา 5. มั่นใจว่าทักอย่างจะเรียบร้อยขณะที่ญาติจากไปชั่วคราว และความต้องการที่ครอบครัวได้รับการตอบสนองมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1. ได้รับความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด 2. ได้รับการยอมรับจากบุคลากรทีมสุขภาพ 3. ได้รับการเอาใจใส่จากบุคลากรทีมสุขภาพ 4. คำแนะนำในการปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วย 5. คำอธิบายหรือคำบอกเล่าด้วยถ้อยคำที่เข้าใจง่าย และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่าความต้องการขงอครอบครัวสูงกว่าการตอบสนองที่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P<.05 และ .001 ยกเว้นเพียงข้อเดียวที่ไม่มีความแตกต่าง คือความต้องการการมีผู้ร่วมร้องไห้ด้วย ส่วนอายุ จำนวนครั้งที่อยู่ในหอผู้ป่วยไอซียู และรายได้ที่แตกต่างกัน มีความต้องการและไดรับการตอบสนองที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับการศึกษานั้นแม้ว่าผู้ที่มีการศึกษาต่างกันรับรู้ความต้องการไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงกว่ารับรู้การได้รับการตอบสนองความต้องการสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่า
unfaithful spouse unfaithful husband
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
lesbian sex stories click sex stories sites
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ภาวะวิกฤต, ครอบครัว, ผู้ป่วยภาวะวิกฤต, ครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต, ความต้องการของครอบครัว, การตอบสนองความต้องการ, สุขภาพจิต, ความหวัง, การพยาบาล, ครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต, หอผู้ป่วยไอซียู, crisis,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 000074

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ