เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเห็นคุณค่าในตนเองและวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

 

ผู้วิจัย/Authors: เจตน์สันต์ แตงสุวรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: การเห็นคุณค่าในตนเองและวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2541 หน้า 46-58

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบตัดขวาง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง กับวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายได้จำนวน 688 คน รวบรวมข้อมูลโดยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2539 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า t-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นคุณค่าในตนเองระดับค่อนข้างสูงและสูง (ร้อยละ 61.0 และ13.5) กลุ่มตัวอย่างที่เหลือเห็นคุณค่าในระดับค่อนข้างต่ำและต่ำ (ร้อยละ 24.0 และ 1.5) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเผชิญปัญหาแบบมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพน้อย ยู่ในระดับดี (ร้อยละ 82.3 และ 87.7 ตามลำดับ) มากกว่าในระดับไม่ดี (ร้อยละ 15.7 และ 12.3 ตามลำดับ) การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญปัญหาแบบมีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์ทางลบกับการเผชิญปัญหาแบบมีประสิทธิภาพน้อย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.0902, P=0.016 และ r=-0.2917, P<0.0001 ตามลำดับ) สรุปผลการศึกษา นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีการเห็นคุณค่าในตัวเอง มีการเผชิญปัญหาแบบมีประสิทธิภาพน้อย
why men have affairs website married men who cheat with men
cheaters click here read
how to spot a cheater how many people cheat open
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
women looking to cheat site when a husband cheats
married looking to cheat open how can people cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: การเห็นคุณค่าในตนเอง, คุณค่าในตนเอง, วิธีการเผชิญปัญหา, การเผชิญปัญหา, นักศึกษา, สุึขภาพจิต, self esteem, coping

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 000073

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ